aktuali redakcija

2019-01-03


Internetinės parduotuvės www.kirpyklosiranga.lt privatumo politika


1) MB "Salonera" yra Internetinės parduotuvės www.kirpyklosiranga.lt valdytojas.
2) Šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Valdytojo Privatumo politikos nuostatas, reglamentuojančias Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojo (toliau - Naudotojas) Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojimą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Valdytojo veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojo teises bei Valdytojo pareigas.
3) Naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Valdytojo Internetinės parduotuvės svetaine.
4) Valdytojas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo politikos nuostatas, įspėdamas Naudotoją. Bet koks Privatumo politikos nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl prašome perskaityti šias Privatumo politikos nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės svetaine. Jei perskaitę šių Privatumo politikos nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės svetaine, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
5) Informaciją apie Valdytoją ir jo kontaktinius duomenis galite rasti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyse „Apie mus“, „KONTAKTAI“, taip pat žemiau šiame dokumente.
6) Naudotojas, turėdamas bet kokiu klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Valdytoją.
7) Veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS


1) Valdytojas – MB "Salonera", nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
2) Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, pasiekiama adresu www.kirpyklosiranga.lt
3) Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti Valdytojo parduodamų prekių ir/ar gauti Valdytojo teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis.
4) Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
5) Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
6) Internetinės parduotuvės paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
7) Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
8) Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
9) Valdytojo partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Valdytojui, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI


Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis gauna kai:
1) Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
2) Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine;
3) Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Valdytojui šiais atvejais:
1) Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
2) Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Valdytoju metu.
Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją apie Naudotoją Valdytojas Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Valdytojo Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, ,Google.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI


Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
1) Elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu
2) Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu
Valdytojas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais nesuderinamais tikslais.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS BEI TEISINIS PAGRINDAS


Valdytojas savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
1) Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
2) Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu;
3) Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


Valdytojas užtikrina Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
1) teisę į informaciją - teisę būti informuotam apie Valdytojo atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
2) teisę gauti informaciją, susijusią su Valdytojo tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
3) teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
4) teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Valdytojo valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

5) teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Valdytojui nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
6) teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Valdytojas šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Valdytojas įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Valdytojo interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
7) teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Valdyojas nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Valdytojas, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
8) teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
Valdytojas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Valdytojas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
Valdytojas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Jei naudotojas mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu Naudotojas pageidauja įgyvendinti aukščiau nurodytas teises tokiu atveju turi kreiptis į Valdytoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI


Valdytojo tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai :
1) Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Valdytojo Internetine parduotuve;
2) Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Valdytojo teikiamomis paslaugomis;
3) Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
Valdytojas deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Valdytojas sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS


Valdytojas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
Valdytojas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti Privatumo politikos identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Valdytojas perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
Valdytojas ir trečiasis asmuo, kuriam Valdytojas perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
Valdytojas pažymi, jog yra nustatytos tinkamos apsaugos priemonės Asmens duomenų saugojimui, o Naudotojui yra suteikiama galimybė naudotis visomis vykdytinomis Naudotojo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ir gynimo priemonėmis, esant Naudotojo poreikiui ir pagrįstam interesui. 
Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Valdytoją.
Valdytojas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Valdytojas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Valdytojo teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas. 
Tuo atveju, jeigu Valdytojas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigotas, Valdytojas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS


Valdytojas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Valdytojas yra įdiegęs tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, tačiau pažymima, kad Valdytojas negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS


Valdytojo Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Valdytojas sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
Tačiau Valdytojas pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Valdytojui savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Valdytojo Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą.
Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Valdytojui asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Valdytoju.

TIESIOGINĖ RINKODARA


Valdytojas, turėdamas aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Valdytojui duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
1) prisijungti prie savo Paskyros, esančios Internetinėje parduotuvės svetainėje ir Paskyros lange „Naujienų prenumerata“ prie teiginio „Prenumeruoti“ pažymėti žodį „NE“ bei paspausti nuorodą „Tęsti“;

2) rašyti elektroninį laišką adresu info@kirpyklosiranga.lt, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

SLAPUKAI


Siekiant, kad Naudotojui Valdytojo Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
Valdytojo naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Valdytojas nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Valdytojo Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Valdytojo Partnerį.

Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS


Šios Privatumo politikos nuostatos įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 23 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
MB "Salonera"
Vasaros g. 9-35, Palanga, 00103
Telefonas +370 686 53151
El. paštas info@kirpyklosiranga.lt